Werknemersverzekeringen

verzekeringIn Nederland zijn publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers verplicht. Deze werknemersverzekeringen zorgen voor een uitkering, wanneer iemand onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Deze verzekeringen zijn geregeld per wet. Over het algemeen zijn ze verplicht voor werknemers, wat betekent dat werknemers sowieso verzekerd zijn, ook al zouden ze dat zelf niet willen. In Nederland zijn twee categorieën publiekrechtelijke verzekeringen (ook wel bekend als sociale verzekeringen). Naast werknemersverzekeringen vallen ook volksverzekeringen hieronder.

Vier verzekeringen
Er zijn vier werknemersverzekeringen in Nederland. Te weten:
- Werkloosheidwet (WW). Een wet en werknemersverzekering die zorgt dat werkloze werknemers, met een voldoende werkverleden en beschikbaar is voor arbeid, een werkloosheidsuitkering krijgt.
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Een Nederlandse wet voor oude gevallen, want de WAO kent een opvolger in WIA. De WAO is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek zijn of gehandicapt en daarom niet meer rond kunnen komen in hun voorziening.
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).  Deze wet keert uit voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken, aan degenen die arbeidsongeschikt zijn. De WIA ging op 29 december 2005 in werking en is de opvolger van de WAO. De wet geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Mensen die voor die tijd al niet meer konden werken, blijven vallen onder de WAO. De WIA bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
- Ziektewet (ZW). Zieke werknemers, waarbij de loonbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, hebben recht op een uitkering. Daar zorgt de Ziektewet voor, die in 1913 werd aangenomen, maar pas in 1930 in werking trad.

werk.verz.Premies
Wanneer je jonger bent dan 65 jaar en loon of een uitkering ontvangt, betaal je mee aan de premies voor werknemersverzekeringen. Dat gaat vanzelf. De werkgever of uitkeringsinstantie betaalt dat deel in de meeste gevallen automatisch aan de belastingdienst.